Tijdelijke brug over de Zaan

Geacht college,

Vanaf vandaag is de Zaanbrug niet meer in gebruik en gaat het verkeer via de tijdelijke brug. De eerste dag lijkt een groot succes. Er hebben zich geen noemenswaardige vertragingen voorgedaan, ook niet tijdens de twee uur durende storing, bij de verkeersafwikkeling over de brug na opening voor de scheepsvaart. Ook de afwikkeling van fiets- en autoverkeer bij de rotonde verloopt zonder problemen.

Een punt van aandacht is de ‘sluiting’ voor scheepsverkeer in de ochtendspits van 07.30 tot 08.30 uur en in de avondspits van 16.00 tot 18.00 uur.  Door het mooie weer en het begin van de vakantieperiode varen er op de Zaan heel veel recreatieboten. De spitssluitingen leidden deze dag tot veel opgehouden vracht- en pleziervaartuigen die met draaiende motoren langs elkaar manoeuvreerden aan beide zijden van de tijdelijke brug.

Na afloop van de  avondspits passeerden vervolgens van beide zijden armada’s van pleziervaartuigen en beroepsvaartuigen de tijdelijke brug wat veel extra tijd kostte, en extra lange wachttijd voor het wegverkeer veroorzaakte. Ondanks de extra drukte en de lange rijen wachtende fietsers en automobilisten verliep de verkeersafwikkeling ook nu vlekkeloos.

Echter we zijn ook bekend met de ernstige bezwaren die vanuit de beroepsvaart tegen de spitssluiting zijn geuit.

Rijkswaterstaat heeft bij het vaststellen van het besluit bij de genoemde tijden het voorbehoud gemaakt dat daarvan kan worden afgeweken.

Graag ontvangen wij antwoord op de volgende vragen:

  1. Aangezien de verkeersafwikkeling optimaal verloopt, maar de spitssluitingen wel tot congestie op de Zaan leidt vragen wij of op korte termijn de huidige ochtendspitssluiting en de avondspitssluiting kan worden heroverwogen tijdens de vakantieperiode.
  2. Indien uw antwoord op de eerste vraag positief is, bent u dan ook bereid om de situatie in september op basis van ervaring te beoordelen en indien de situatie aanvaardbaar blijft de spitssluiting volledig op te heffen?
  3. Beseft u dat het stilleggen van het scheepsvaartverkeer waarbij schepen lange tijd wel hun motor moeten laten draaien leidt tot extra stikstofuitstoot, fijnstof en economische schade, terwijl dit voor de afwikkeling van het verkeer niet nodig lijkt te zijn?

Wij wachten uw beantwoording met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,

De fractie van de PvdA,

Monique Klootwijk en Kees-Jan Kindt