Monique Klootwijk

Voorzitter,
We hebben goed kennis genomen van de voorjaarsnota, de kadernota en het verslag van de controlecommissie. We hebben veel waardering voor de ambtelijke inzet voor het opstellen van de stukken en vragen het college om onze waardering hiervoor over te brengen. Ook een woord van dank naar de controlecommissie voor haar inzichtelijke verslag.

Voorzitter, het is een bijzondere tijd om over de stukken te oordelen.

Het is nog altijd oorlog in Europa en ook in Wormerland worden ontheemden gehuisvest. Het afgelopen weekend leek even ook een burgeroorlog uit te breken in Rusland. En opeens was de directe dreiging weer weg. Rusland. Een onmetelijk groot land dat van alle kernmachten de grootste hoeveelheid kernwapens beheert. De zorgen over die afschuwelijke oorlog in Oekraïne nemen nog altijd toe. En ondertussen hebben we genoeg sores in onze eigen gemeente. Neem de wooncrisis.

De woningnood neemt nog altijd toe. Want al zijn we verheugd met de voortgang bij de woningbouwplannen in onze gemeente, zoals bij de Gelelisstraat, toch, ook hier, een ontwikkeling die ons aller aandacht vereist.
Als gemeente streven we naar dertig sociale woningbouw. De Minister voor Volkshuisvesting wil dat ook zo. En toch is verhoudingsgewijs onze sociale woningvoorraad ten opzichte van het totale aantal woningen beneden de dertig procent gezakt. Neem bijvoorbeeld weer de bouwplannen bij de Gelelisstraat. We bouwen straks 165 nieuwe woningen, waarvan 72 nieuwe sociale huurwoningen. Echter toch worden eerst de bestaande sociale woningen vd Gelelisstraat gesloopt. Wat betekent dat? Er komen dus veel nieuwe woningen, alleen op deze manier komt er niet één sociale woning méér bij.

Dat betekent dus dat verhoudingsgewijs het aandeel sociale woningen terugloopt. Ondanks dat we dat niet willen. We zien ook bouwplannen waarbij géén dertig procent sociale woningbouw is opgenomen. Worden die elders gecompenseerd? Hoe houden we een sociale woonvoorraad van dertig procent van het totaal in stand?

Zo ook met de wens tot zelfbewoning bij koop van woningen, de effectiviteit van de recent aangenomen doelgroepenverordening. Ook de in onze ogen ontoereikende leegstandsverordening. Hiervoor zullen aandacht vragen.
Voorzitter, onze kadernota wordt gekenmerkt door de afbraak van onze financiële positie door het beleid van Den Haag. Als gemeente worden we vooralsnog onvoldoende gecompenseerd voor de taken die ons via
PvdA Wormerland de decentralisaties zijn toebedeeld. Nu worden we tevens onvoldoende gecompenseerd voor de autonome ontwikkelingen als de hoge prijs- en looninflaties. En vanaf 206 groeit het acces van het gemeentefonds niet
meer mee met de omvang van de Rijksuitgaven.

Als gezamenlijke gemeenten komen we straks in 2026 een bedrag mis van drie miljard euro. Dit Rijksbeleid werkt zeer ontwrichtend. De gemeentelijke begroting is gebaat bij voldoende financiële inkomsten om de continuïteit van haar dienstverlening, van haar verantwoordelijkheden te borgen. En op deze manier lukt dat niet. We maken ons zorgen dat linksom of rechtsom onze inwoners hiervan de dupe worden. We hebben kunnen lezen hoe tijdens het afgelopen VNG
congres is gesproken over deze confrontatie met Den Haag.

Vooralsnog spreken we de hoop uit dat er een oplossing komt voor dit grote probleem. Hierom hebben we begrip voor het voorgestelde besluit om alleen de in de Kadernota opgenomen zaken onder de kopjes onontkoombaar vast te stellen, ook al omdat de meicirculaire pas recentelijk beschikbaar is gekomen om er goed kennis van te kunnen nemen.
Voorzitter, nu draag ik graag het woord over aan mijn fractiegenote Monique Klootwijk.

Voorzitter, bij deze vraag ik uw aandacht voor de prijsstijgingen waarmee onze inwoners worden geconfronteerd. De hoge inflatie zorgt voor stijgende supermarktprijzen waardoor inwoners met lage
inkomens hun boodschappen steeds moeilijker kunnen betalen.

Voorzitter, ik wordt hierover op straat aangesproken. Inwoners die hierdoor problemen hebben en ook inwoners die zien hoe anderen hierdoor moeilijkheden hebben.

Voorzitter, dit fenomeen wordt graaiflatie genoemd: het betekent dat prijzen van bedrijven harder stijgen dan de kosten rechtvaardigen. Supermarkten, de levensmiddelenindustrie en multinationals maken
topwinsten. Dit moet anders, en in sommige landen worden inmiddels maatregelen genomen. Wij zien graag dat dit ook in Nederland gebeurt. En daarom hebben we samen met GroenLinks en de Partij voor Ouderen en Veiligheid een motie opgesteld, die ik straks graag voorlees.

Tekst motie uitgesproken.

Voorzitter, dank u wel voor uw aandacht, dit is onze bijdrage in eerste termijn.

Motie graaiflatie Gemeenteraad Wormerland