Zorgen voor elkaar

De gemeente is verantwoordelijk voor de Wmo- en de jeugdzorg.

Deze taken zijn in 2015 naar de gemeente gegaan, maar helaas is dat niet met voldoende budget gebeurd1 Hoe we daar lokaal mee omgaan, is dus niet alleen een politieke keuze maar wordt ook bepaald door wetgeving die uitgevoerd moet worden. Zonder de beschikbaarheid van voldoende middelen vanuit het Rijk willen we de financiële risico’s scherp in beeld houden.
Wij vinden het belangrijk dat inwoners die zorg, hulp en ondersteuning nodig hebben daarvoor bij de gemeente terecht kunnen. Het is belangrijk dat vragen snel en professioneel worden opgepakt. De inzet van mantelzorg is daarbij belangrijk maar mag niet leiden tot het overvragen van mantelzorgers of onvoldoende hulp en ondersteuning.
Professionele hulp en ondersteuning zijn geen producten op een markt maar essentiële diensten die moeten worden geboden met oog voor kwaliteit, continuïteit en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Met aanbieders die dit kunnen garanderen beogen we een duurzaam en goed aanbod mogelijk te maken.
Omdat wij het belangrijk vinden dat inwoners eigen regie kunnen voeren over hun leven en daarmee ook over hun zorg zal de keuzevrijheid voor het persoonsgebonden budget (pgb) of naturazorg blijven bestaan. We zorgen ervoor dat inwoners die met een pgb gaan werken goed toegerust worden, zodat zij hun taken als budgethouder goed kunnen uitvoeren. We zorgen voor toereikende tarieven, zodat een budgethouder in staat is kwalitatief goede zorg en ondersteuning in te kunnen kopen. Door integraal (onderwijs/werk/vervoer/zorg en/of ondersteuning) te kijken naar de hulpvragen bereik je het beste resultaat.’
Tenslotte willen we scherp oog houden en anticiperen op de gevolgen van sterk toenemende vergrijzing en Corona. Denk hierbij aan acute gezondheidszorg, de toenemende eenzaamheid, verwarde personen en impact van dementie.

Onze doelen voor de komende vier jaar

  • De gemeente is een betrouwbare partner voor inwoners die zijn aangewezen op hulp, zorg en ondersteuning.
  • Een kwalitatief goed en meer duurzaam aanbod met partners die laten zien de maatschappelijke opdracht voorop te stellen.
  • Een plan van aanpak voor de nieuwe uitdagingen in de zorg door Corona en de sterke toename van de vergrijzing.
  • Zorgen voor voldoende sociale ontmoetingsplaatsen om sociale contacten te bevorderen.

[1] Bij de decentralisatie van de Wmo, jeugdzorg en Participatiewet zijn taken gedecentraliseerd met fikse kortingen. Deze budgetten zijn in de jaren erna toen het financieel weer beter ging met Nederland niet gerepareerd. Hierdoor zijn de financiële risico’s van het Rijk naar de gemeenten overgeheveld. Gemeenten zijn slecht in staat deze te dragen.