Voorzieningen op peil houden

We beschikken in Wormerland over mooie voorzieningen voor sport, cultuur

en ontmoeting. Door veranderingen in de samenleving en de samenstelling van ons bevolking zien we wel dat de vraag verandert. We willen mee bewegen met deze verandering zonder de basis van de voorzieningen aan te tasten. Het zwembad, theater en bibliotheek zijn parels om te koesteren. Het is goed regelmatig te onderzoeken hoe deze voorzieningen aansluiten op de veranderingen in de behoeften van onze inwoners en maatschappelijke vragen zoals toename van eenzaamheid, afnemende taalvaardigheid en culturele diversiteit.

Onze sportvoorzieningen merken de gevolgen van vergrijzing en veranderde belangstelling bij sportbeoefening. Het is goed om samen met de aanbieders van voorzieningen de vinger aan de pols te houden en te zorgen dat vraag en aanbod blijven aansluiten.
De sporthal in Wormer is meer dan drieënvijftig jaar oud en dient te worden vervangen. Daarbij kunnen de twee hallen teruggebracht worden naar één hal in een wat kleinere omvang.
Verdere verduurzaming van zwembad Het Zwet draagt bij aan de duurzaamheidstaakstelling en de toekomstbestendigheid van deze fraaie voorziening in onze gemeente.
De PvdA begrijpt het verzoek van de tennisverenigingen om gelet om de terugloop van het ledenaantal te komen tot één nieuw tenniscomplex. De PvdA ondersteunt het haalbaarheidsonderzoek m.b.t. deze voorzieningen waarbij woningbouw op de vrijkomende locaties de basis vormt voor de noodzakelijke investeringen.

Onze doelen voor de komende vier jaar

  • Twee nieuwe accommodaties realiseren. De eerste voor de tennisverenigingen in Wormer en als tweede een nieuwe duurzame sporthal.
  • Een onderzoek laten uitvoeren voor verdere verduurzamen van zwembad Het Zwet.