Bestuur in de toekomst. Over Gemeenten

Vanuit ons hart spreken wij ons uit voor een zelfstandig Wormerland

en een benaderbaar bestuur. Echter de zelfstandigheid staat wel onder druk. Door de overdracht van taken vanuit het rijk naar gemeenten worden steeds hogere eisen gesteld aan de ambtelijke en bestuurlijke kracht. Dit is de reden geweest om over te gaan tot ambtelijke samenwerking binnen Over-gemeenten. In de praktijk blijkt een constructie waarin een ambtelijke organisatie meerdere besturen moet bedienen een moeizame. Er zijn meerdere bestuurlijke kapiteins op het schip, gemeenten hebben vanuit hun bestuurlijke autonomie uiteenlopende behoeften, terwijl de beoogde kwaliteit en betaalbaarheid alleen kan worden bereikt als de organisatie haar werk redelijk eenduidig kan organiseren. De omvang van de financiële bijdrage van de afzonderlijke gemeenten dient in balans te zijn met de geleverde prestaties. Dit betekent dat er per definitie spanning zit in deze constructie: eenvormigheid versus autonomie.

Voor het welslagen van de samenwerking binnen Over-gemeenten kunnen we ons niet permitteren dat bestuurlijke verschillen van inzicht en ongelimiteerde eigen wensen het functioneren van het ondersteunend apparaat belemmert. Een succesvolle ambtelijke samenwerking vraagt omzien naar elkaars belangen en compromisbereidheid bij verschil van inzicht. In samenwerking met de gemeenteraad van Oostzaan streven we vanuit een welbegrepen eigenbelang naar meer eendracht in het bestuur van de gezamenlijke ambtelijke organisatie.
De gemeenteraad heeft in het afgelopen jaar uitvoerig onderzoek gedaan naar de kansen en bedreigingen van de bestuurlijke toekomst van Wormerland. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek bepalen we hoe de dienstverlening kan worden geschraagd door meer verregaande samenwerking en taakverdeling met buurgemeenten in de regio. Daarbij moet worden bepaald welke componenten blijvend succesvol kunnen worden geleverd vanuit Over-gemeenten, welke componenten we in samenwerking met andere gemeenten kunnen leveren, en welke onderdelen we mogelijk beter kunnen inkopen bij andere gemeenten. We nemen de komende vier jaar de tijd om dit te onderzoeken en in te richten.

In de afgelopen bestuursperiodes is door het toetreden van nieuwe partijen het aantal raadsfracties toegenomen wat coalitievorming bemoeilijkt. Daarnaast is in verschillende gemeenten toegewerkt naar een andere wijze van collegevorming, namelijk door het sluiten van zogenaamde raadsakkoorden.

Hoewel in de voorbije bestuursperiodes met succes coalitieakkoorden zijn gesloten, waarmee krachtdadige colleges hebben gefunctioneerd, zien wij het sluiten van een raadsakkoord als een volwaardig alternatief voor een coalitieakkoord.
Tenslotte gebeurt het dat bestuurlijke voornemens leiden tot veel onderzoek en dat deze voornemens uiteindelijk toch niet tot uitvoering komen om dat nieuwe interessante bestuurlijke voornemens prioriteit krijgen boven de oorspronkelijke voornemens. Deze plannen en onderzoeksuitkomsten verdwijnen in een bureaulade en niet zelden in de vergetelheid.
Zeker gezien het grote gemeentelijke takenpakket en de beperkte ambtelijke slagkracht moeten we voorzichtig zijn met nieuwe voornemens. Minder beloven, en meer doen zou in deze als leidend beginsel moeten gelden.

Onze doelen voor de komende vier jaar

  • Samen met Oostzaan onderzoeken hoe de samenwerking in, en het bestuur van, Over-gemeenten kan worden verbeterd.
  • Inrichten van duurzame ambtelijke ondersteuning waarmee Wormerland zich als zelfstandige gemeente kan handhaven.
  • Minder beloven en meer doen als leidend bestuurlijk beginsel.