duurzaamheid

Een schone, duurzame en eerlijke koers is nodig.

In de komende jaren zetten we in onze gemeente alles op alles om de nu al merkbare gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte, heftige regenbuien en langdurige droogte zo goed als mogelijk op te vangen. Een wereld met minder CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit, met geïsoleerde huizen, betaalbare energielasten en meer duurzame werkgelegenheid is naast een absolute noodzaak, vooral een prachtig en wenkend perspectief. Het isoleren van oudere woningen, het bouwen van duurzame energie opwekkers en het aanleggen van een warmtenet: goedkoop is het allemaal niet en als de investering zich al terugbetaalt, is dat vaak pas na vele jaren. Duurzaamheid puur benaderen vanuit een kosten-batenanalyse is dus onverstandig. We willen koste wat kost voorkomen, dat de energietransitie de ongelijkheid en tweedeling vergroot. Nu zien we dat huishoudens met hoge inkomens hun huis met subsidies kunnen verduurzamen, terwijl gezinnen met lage inkomens in hun tochtige woning met hoge energielasten achterblijven. Dat is oneerlijk en funest voor het draagvlak. Duurzaamheid en klimaat mogen nooit leiden tot een tweedeling tussen klimaatwinnaars en -verliezers. We willen dat iedereen mee kan doen en iedereen mee profiteert. Daarom maken we afspraken met woningcorporaties om hun sociale huurwoningen zo snel mogelijk energieneutraal te maken en helpen we mensen die het verduurzamen van hun woning niet zelf kunnen betalen. We geloven daarbij in de kracht van het collectief en van de buurt. Daarom werken we wijk(dorps) gericht, maken wij keuzes voor de beste warmteoplossing en houden rekening met de ruimtelijke impact hiervan. Met energiecoaches, energieambassadeurs en energiecoöperaties werken we aan bewustwording en zeggenschap we maken het opwekken en distribueren van onze energie weer tot wat het hoort te zijn: een energiesysteem van ons allemaal. Onze energietransitie zal eerlijk zijn.

Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid. Onze ambities zijn hoog. De PvdA wil bereiken dat Nederland in 2050 een 100 procent duurzame economie is. Lokaal milieubeleid is essentieel om deze hoge ambitie te realiseren en om onze omgeving schoon en gezond te houden. Hierbij is het noodzaak dat iedereen binnen de gemeente zich hiervoor inzet. De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners op verschillende manieren om hun steentje bij te  dragen aan een duurzame gemeente.

Door het aanleggen van oplaadpunten stimuleren we het gebruik van elektrische auto’s en scooters. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld door bij het vervangen van vervuilende motorvoertuigen over te stappen op (deels)elektrisch aangedreven voertuigen.

In de prestatieafspraken met de woningcorporaties wordt ingezet op energiebesparende maatregelen voor bestaande woningen. Dit is goed voor het milieu en voor de energierekening van gezinnen die deze woningen huren. Het nog resterende deel van de Nuon-reserve kan daarvoor worden ingezet.. Het gebruik van energiebesparende maatregelen willen wij bevorderen. Bij aanbestedingen en bestemmingsplannen wordt dit als eis opgenomen. Tevens stimuleren wij bij nieuwbouw ‘groene daken’ en waar mogelijk, maximaal gebruik van zonnepanelen. De keus van Nederland om afscheid nemen van aardgas resulteert in een intensiever gebruik van het elektriciteitsnet. We houden hier als gemeente rekening mee en zoeken nauwe samenwerking  met  netbeheerder Liander. We willen immers dat de voorzieningen op een zo’n goed mogelijke wijze worden ingepast in onze woon- en werkomgeving. Door goed en tijdig overleg voorkomen we extra kosten die of via de gemeentebelasting of via de energienota op het bordje van de burgers komen te liggen.

Met publiekscampagnes wijzen we inwoners en bedrijven er op dat zonne-energie en woningisolatie bijdragen aan een schoner milieu door het gebruik van fossiele energiebronnen te verminderen. Wij stimuleren de initiatieven om Wormerland te verduurzamen .

Duurzame alternatieven voor de verwarming van gebouwen in de gemeente stimuleren we. Zo wil de PvdA dat de gemeente in haar eigen gebouwen en straatverlichting gebruik maakt van energiebesparende technologieën.

De PvdA zal een actieve rol nemen in de RES 2.0 en bewaken dat de kosten die de energietransitie met zich mee brengt efficiënt worden gemaakt en dat maatschappelijk geld weloverwogen wordt besteed.

Onze doelen voor de komende vier jaar

  • Terugdringen van CO2-uitstoot uit laagveen door vernatting van het gebied.
  • Actief de biodiversiteit in de kernen en buitengebied bevorderen.
  • Duurzaam digitaal netwerk opzetten om ideeën en initiatieven samen te brengen.
  • Stappen zetten richting energie neutrale gemeente, ondermeer door plaatsen van zonnepanelen, gebruik van biomassa (géén houtstook), en stimuleren van het gebruik van LED verlichting.
  • Starten met een aanpak per woonwijk waarbij woningcorporaties en particulieren samen zoeken naar oplossingen die elkaar versterken en bijdragen aan besparing van kosten.
  • Bedrijven stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen treffen.