Wonen

In grote delen van ons land is sprake van een

ongekend ernstige wooncrisis. Voor starters is het nagenoeg onmogelijk om een fatsoenlijke en betaalbare woning te vinden. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen lopen op, middelhoge huur en betaalbare koop is slechts mondjesmaat voorradig.
Onze idealen van een dak boven je hoofd, genoeg ruimte om in te leven en betaalbare woonlasten zijn daardoor voor lang niet iedereen in Wormerland haalbaar.
De woningcorporaties Parteon en WormerWonen vervullen in onze gemeente een belangrijke rol in de bouw en het beheer van sociale huurwoningen. Ook in de komende jaren willen wij met deze corporaties doorgaan op de ingeslagen weg om te zorgen voor een betaalbaar, passend en duurzaam aanbod van huurwoningen.

We gaan de komende jaren mogelijke bouwlocaties die nog niet worden benut in kaart brengen. Daarbij gaan we ook nadrukkelijker onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om leegstaande (agrarische) bedrijfs- en winkelpanden geschikt te maken voor wonen. Daarbij onderzoeken we de planologische mogelijkheden en omdat ruimte schaars is pakken we leegstand aan door de bestaande leegstandsverordening van toepassing te verklaren voor zowel bedrijfspanden en woningen in de gehele gemeente Wormerland.
Woningsplitsen van vrijkomend vastgoed zoals grote leegstaande boerderijen en bedrijfspanden en kan een uitkomst voor het huisvesten van jongeren, meerdere generaties gezinnen of woongroepen bieden. Daarnaast wordt bekeken of in de toekomst leegkomende bedrijfsterreinen geschikt gemaakt kunnen worden voor woningbouw.
Wij willen onderzoeken of onze gemeente alle mogelijkheden benut die beschikbaar zijn om de voorrang voor jongeren en starters met een lokale binding te benutten. We regelen vervolgens via onze huisvestingsverordening welk deel van de vrijkomende huurwoningen met voorrang wordt toegewezen.

Onze doelen voor de komende vier jaar

  • In kaart brengen van bouwlocaties die nog niet zijn benut.
  • Aanpak van leegstand en onderzoek naar de mogelijkheden om leegstaande (agrarische) bedrijfspanden geschikt te maken voor woningen.
  • De Wormerlandse leegstandsverordening verruimen en van toepassing verklaren voor alle leegstaande bedrijven en woningen.
  • Tijdelijke jongerenwoningen bouwen voor Wormerlandse starters.
  • Handhaven van de eis 30% sociale huur/koop bij nieuwbouw.
  • Onderzoeken van voorrang voor jongeren en starters met lokale binding en deze mogelijkheden gebruiken.
  • Tegengaan dat beleggers woningen opkopen, bijvoorbeeld door zelfbewoning verplicht te stellen.