Armoede voorkomen en aanpakken

Nederland is een rijk land, maar de verschillen tussen arm en rijk

worden wel steeds groter. Voor de PvdA is dat onaanvaardbaar: Schulden en armoede staan volwaardig meedoen in de samenleving in de weg. Kinderen, die opgroeien in armoede, staan meteen op achterstand. Armoede tast je gevoel van vrijheid en bestaanszekerheid aan, terwijl juist die verworvenheden het fundament van onze samenleving zijn, waarin iedereen een gelijke kans heeft.
Met een onzeker inkomen, snel stijgende huren en duurdere boodschappen liggen betalingsproblemen en schulden op de loer. Er hoeft maar iets te gebeuren of mensen vallen over het randje en komen in de greep van een systeem, dat niet jouw belang, maar dat van de schuldeiser vooropstelt. Daarom willen we schulden oplossen voor ze gaan leiden tot veel sociale ellende en onnodig hoge kosten.
Goede schuldhulpverlening en een ruimhartig minima- en armoedebeleid moeten ervoor zorgen, dat mensen weer mee gaan doen. Vroegsignalering en preventie zijn daarbij belangrijk. Daar ligt de sleutelrol voor de gemeente. Onze dienstverlening houdt hier rekening mee.

We willen dat ons gemeente er rekening mee houdt dat leven in armoede en met schulden mensen kwetsbaar en onzeker maakt. We gebruiken begrijpelijke taal en benaderen mensen met (het risico op) schulden op tijd en actief.

Veel mensen met weinig inkomen mijden zorg. Niet omdat ze geen zorg nodig hebben, maar uit angst voor de kosten. Denk hierbij aan het eigen risico en de kosten voor de tandarts. Naast dat mensen de zorg moeten krijgen die nodig is, levert zorgmijding op termijn juist extra kosten op. Daarom is een gemeentepolis belangrijk. Om ervoor te zorgen dat iedereen in onze gemeente goed verzekerd hebben we een ruime gemeentepolis voor alle mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

Een laag inkomen mag geen belemmering vormen om deel te nemen aan de samenleving. Met behulp van deze inwonerspas kunnen deze inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum laagdrempelig aanspraak maken op voorzieningen.
Denk hierbij aan lidmaatschap sportverenigingen, deelname zwemlessen of sociale programma’s voor senioren.

Het is onacceptabel, dat één op de negen kinderen in Nederland in armoede leeft en opgroeit. Kinderen die opgroeien in armoede hebben van meet af aan een slechtere start in het leven. Voor de PvdA is dat onaanvaardbaar en vinden we dat ieder kind mee moet kunnen doen en dat ieder kind een eerlijke kans verdient. Sinds 2017 zijn er daarom ook de Klijnsmagelden die specifiek bedoeld zijn voor activiteiten voor kinderen die in armoede opgroeien. Ook zij doen in Wormerland mee!
Voor kinderen die in armoede opgroeien maken we het zo mogelijk lid te worden van de sportvereniging en deel te nemen aan culturele activiteiten. Het behalen van het zwemdiploma en een abonnement voor ons zwembad is ook voor deze kinderen tot 16 jaar mogelijk.

Onze doelen voor de komende vier jaar

  • Voorkomen van het ontstaan van schulden en vroegtijdige aanpak als dit wel gebeurt.
  • Deelname aan een goede zorgpolis mogelijk maken voor inwoners met een laag inkomen.
  • Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen meedoen aan sport, recreatie en cultuur in onze gemeente.
  • Invoeren van de inwonerpas.
  • Instellen van een cliëntenraad voor het sociaal domein.